Όροι χρήσης

H Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO , η εταιρεία που δημιούργησε τo δικτυακό τόπο www.inprinto.gr, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης – χρήστης των σελίδων του δικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.inprinto.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  παρέχει στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου www.inprinto.gr μια πλούσια συλλογή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης ημεδαπής νομοθεσίας (Π.Δ. 131/2003) και του κοινοτικού δικαίου. Στις σελίδες του www.inprinto.gr υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής.

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο www.inprinto.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο.

Ο επισκέπτης – χρήστης έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του www.inprinto.gr και η σχετική πρόσβαση μπορεί να απαιτεί την καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχείς υπηρεσιών internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο internet). Ο επισκέπτης – χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη πληρωμής των σχετικών τελών. Επίσης, ο επισκέπτης – χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του www.inprinto.gr.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Η εγγραφή ως χρήστης/μέλος δεν είναι απαραίτητη για να υπάρχει πρόσβαση στις πλήρεις υπηρεσίες του www.inprinto.gr και για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων) τα οποία παραχωρεί μεταφορτώνοντας (με upload αρχείων) στην εταιρεία μας για την παραγωγή των προϊόντων εκτύπωσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος προς αυτόν.

Με την εγγραφή του συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.inprinto.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Το www.inprinto.gr παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης – χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.inprinto.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του www.inprinto.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο λογαριασμός μέλους διαγράφεται αυτομάτως μετά την παρέλευση 6 μηνών μη χρήσης οποιοσδήποτε υπηρεσίας. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα χρήστη στο www.inprinto.gr (User ID)» με αποτέλεσμα να μπορεί να δεσμευθεί από οποιοδήποτε νέο μέλος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.inprinto.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.inprinto.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το www.inprinto.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του www.inprinto.gr

Ο χρήστης/μέλος αποδέχεται ότι είναι πλήρως υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε ότι αφορά στα ηλεκτρονικά αρχεία (φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων) που χρησιμοποιεί και μεταφορτώνει (upload) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, και με την παρούσα δήλωση εκχωρεί στην Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  το δικαίωμα για χρήση τους στην παραγωγή προϊόντων εκτύπωσης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την τήρηση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας σε ότι αφορά στα ηλεκτρονικά αρχεία (φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων) που χρησιμοποιεί και μεταφορτώνει (upload) ο χρήστης/μέλος στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

O χρήστης/μέλος συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση ηλεκτρονικών αρχείων (φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, σχεδίων) που χρησιμοποιεί και μεταφορτώνει (upload) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προς εκτύπωση που μπορεί:

Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.
Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας)
Να προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό)
Να έρχονται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη
Να παρενοχλούν με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι φωτογραφίες που μεταφορτώνονται (upload) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα από τον χρήστη/μέλος προς εκτύπωση, διαγράφονται μετά την ολοκλήρωση της κάθε παραγγελίας και δεν αποθηκεύονται ή χρησιμοποιούνται με οποιονδήποτε  άλλο τρόπο ή μέσο.

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO σεβόμενη τον προσωπικό χαρακτήρα και δεδομένα του περιεχομένου των αρχείων που ο χρήστης/μέλος μεταφορτώνει (upload) στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προς εκτύπωση, δεσμεύεται ρητά ότι αυτά δεν θα είναι προσβάσιμα σε κανέναν πέραν των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων και ότι δεν πρόκειται αυτά να κοινοποιηθούν ή να χρησιμοποιηθούν με κανέναν άλλο τρόπο ή μέσο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Τα περιεχόμενα του www.inprinto.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων τίθεται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

“ΔΕΣΜΟΙ” (LINKS) ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners στο www.inprinto.gr. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων τα οποία παραπέμπουν μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners στο www.inprinto.gr ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Το www.inprinto.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του www.inprinto.gr δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο Διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ – ΑΡΧΕΙΟ ΑΓΟΡΩΝ

Για την αγορά προϊόντων μέσω των εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου του www.inprinto.gr προτείνεται η δημιουργία λογαριασμού πελάτη – μέλους, σύμφωνα με τα ανωτέρω («ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ») οριζόμενα. Επίσης, απαιτείται η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας του πελάτη – μέλους, η οποία διενεργείται με την εκ μέρους της Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  αποστολή e-mail επιβεβαίωσης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει χορηγήσει στην Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  κατά την εγγραφή του ως πελάτης – μέλος και την δημιουργία του λογαριασμού του. Γλώσσα επικοινωνίας με τον πελάτη – μέλος είναι αποκλειστικώς και μόνον η Ελληνική. Οι εντολές και παραγγελίες του πελάτη θα αρχειοθετούνται από την εταιρεία και θα διατηρούνται στο αρχείο της για όσο χρόνο απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία περί τηρήσεως βιβλίων και στοιχείων από επιτηδευματίες (Κ.Β.Σ. – Π.Δ. 186/1992).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο χρήστης/πελάτης/καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3ιβ / γ της ΚΥΑ Ζ1-891/13-6-2013, ήτοι, όταν πρόκειται για προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του χρήστη/πελάτη/καταναλωτή, σαφώς εξατομικευμένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρό ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων πριν την αποστολή κάθε παραγγελίας.

Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί κάποιο σοβαρό κατασκευαστικό ελάττωμα στο προϊόν ή φθορές που δημιουργήθηκαν κατά τη μεταφορά, θα πρέπει να μας στείλετε φωτογραφία του σημείου του προβλήματος και να μας δηλώσετε το πρόβλημα, αναφέροντας παράλληλα τον κωδικό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας, με αποστολή e-mail στο [email protected] απευθυνόμενος/η προς την εταιρεία «Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO» εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που, κατά την κρίση της εταιρείας μας, το προϊόν δεν είναι ελαττωματικό, ο χρήστης/πελάτης/καταναλωτής δε θα δικαιούται την επιστροφή του χρηματικού ποσού που κατέβαλε στην εταιρεία μας για την αγορά του και θα ενημερώνεται ότι η επιστροφή των προϊόντων δεν έγινε δεκτή.

Προϊόν που τυχόν έχει υποστεί φθορά εξαιτίας της μη τήρησης των κανόνων φροντίδας από τον χρήστη/πελάτη/καταναλωτή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ελαττωματικό.

ΤΙΜΗ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – Φ.Π.Α.

Οι δαπάνες μεταφοράς ανέρχονται στο ποσό των 4,80 ευρώ για παραγγελίες εντός Ελλάδας  και βαρύνουν αποκλειστικώς και μόνον τον πελάτη/ μέλος.

Οι δαπάνες μεταφοράς δύνανται να μεταβληθούν λόγω ειδικών συνθηκών (υπέρβαρο, ογκώδες δέμα, κ.ο.κ.) και οριστικοποιούνται με την έγκριση του πελάτη/χρήστη.

Οι τιμές όλων των προϊόντων ενσωματώνουν τον εκάστοτε ισχύοντα Φ.Π.Α. που τα βαρύνει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, μονομερώς το περιεχόμενο και τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό τόπο www.inprinto.gr και αφορούν στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτού.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.inprinto.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του www.inprinto.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 256-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες – και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προμηθευτές της εταιρείας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζόμενης σύμβασης. Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την Κων/νος Ε. Καραδήμος ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. – INPRINTO  o πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί ακολουθώντας όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Eλληνικό δίκαιο.

ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ